Úvod k Charte Slovanskej Svetovej Organizácie Národov

Prečo navrhujeme založiť „Slovanskú Svetovú Organizáciu Národov“ (SSON) na Slovensku? .... Ako konkurenciu OSN?

A čo si to dovoľujeme?!

Súčasnú OSN založili sionisti, ich bankári, v San Franciscu v USA!! Takže od začiatku to bolo jasné!!.......... OSN bola od začiatku koncipovaná zabezpečovať záujmy bankárov, sionistov, kapitalistov..... Preto Charta OSN a aj všetky ostatné zakladateľské dokumenty OSN sú úmyselne mylné, úmyselne ideologicky doslova hlúpe ... Tieto dokumenty sú zámerne vypracované tak, aby OSN rozdeľovala národy, všade vytvárala chaos a nepriateľstvo... „Ideológia“ OSN je preukázateľne nezmyselná a odporujúca základným zákonom tohto vesmíru! Podrobne sa dočítate v „Charte“.

Reálne výsledky OSN všade na Svete toto vyššie uvádzané aj dokonale dokazujú. Kde vstúpi „noha OSN“, tam nastane chaos a nakoniec aj vojna...

Dokonca už od založenia OSN a zverejnenia ich zakladateľských dokumentov sa začal šíriť chaos a negatívne myslenie, zlosť, nenávisť medzi národmi, medzi náboženstvami.... na celej planéte. Myslenie, hoci negatívne, sa zákonite šíri na planéte. Aj kvantová mechanika dokazuje, že myslenie a Duch sú vzájomne závislí.... Ako národ myslí, tak dostane. Ak je národ pod vplyvom „degeneratívneho a totálne nezmyselného“ OSN myslenia, tak podľa tohto sa zákonite formuje jeho budúcnosť. To sú zákony vesmíru ..... Teda len opakujeme, ak ľudstvo vyznáva a verí v také nezmysly a doslova hlúposti, aké sa uvádzajú v týchto dokumentoch OSN, tak sa nutne „sugerujú“ celému ľudstvu tieto nezmysly a teda nešťastie a chaos a vojny...

V Afrike v Mali a Stredoafrickej republike to aj tí „zaostalí“ černosi už konečne jasne pochopili...a OSN doslova vyhnali z ich štátov!!

Preto naša „Slovanská Svetová Organizácia Národov“ odmieta tieto dole uvedené dokumenty OSN a nebude sa nimi riadiť

  • Charta OSN
  • Medzinárodný pakt o ľudských právach
  • Všeobecná deklarácia ľudských práv
  • Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach
  • Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
  • Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
  • Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu a trestaniu
  • Dohovor o právach dieťaťa
  • Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím
  • Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím


Len jeden príklad totálnej nezmyselnosti celej OSN:

Ľudské práva!? Jedným zo základných zákonov tohto vesmíru je Dualita. A tá hovorí, že ak chcete mať nejaké ľudské práva, tak musia byť stanovené „duálne opačné“ aj ľudské povinnosti. Aké by mali byť ľudské povinnosti? My Slovania navrhujeme : celý život pracovať a vzdelávať sa, nekradnúť, neklamať, pomáhať slabším ... a kto nebude dodržiavať ľudské povinnosti, nesmie mať ani žiadne ľudské práva!! Chápete, aká je to totálna hlúposť o ľudských právach? Chápete, že napr. neprispôsobiví Cigáni, ktorí celý život nepracujú a nevzdelávajú sa a aj všetci „INÍ – kapitalisti, bankári...“, ktorí klamú a úmyselne okrádajú všetkých... (napr. aj ten podvod s koronavírusom a ich zločineckou WHO...), potom nesmú mať žiadne ľudské práva a môže sa s nimi zachádzať ako s „neľuďmi“?!

A tak je to so všetkými ich OSN dokumentmi.

OSN je podľa nášho názoru zločinecká organizácia, ktorá úmyselne zasieva všade chaos a vojny a nepriateľstvo medzi národmi a náboženstvami! Slovanská civilizácia preto musí zachrániť ľudstvo pred sebazničením v 3. svetovej atómovej vojne. Sebazničujúca dobyvačná politika Západu v kombinácii s ich parazitujúcou tzv. trhovou ekonomikou ukazuje, že ďalší vývoj týmto nemorálnym a doslova zločineckým spôsobom života a myslenia už nie je možný.

Preto sme založili konkurenčnú „Slovanskú Svetovú“ organizáciu, ktorá funguje na Slovanských duchovných princípoch... Západná civilizácia je už totálne zdegenerovaná!

Naše Slovanské myslenie a teda aj život bude základ ďalšej existencie ľudstva na tejto planéte! My Slováci sme geneticky a teda aj „duchovne“ predurčení, aby sme zachránili toto „nešťastné“ ľudstvo pred sebazničením. Preto sme vytvorili túto našu „Slovanskú Svetovú Organizáciu Národov“.

Princípy uvádzané v tomto dokumente „Charta Slovanskej Svetovej Organizácie Národov“ sú „duchovne nadčasové“ a morálne spravodlivé. Každý štát (a aj jeho národy), ktorý sa chce vymaniť z područia zločineckej OSN (a všetkých ostatných Západných „koloniálnych“ organizácii) a aj „demokratickej“ deštrukcii jeho štátu, sa bude chcieť skôr alebo neskôr stať členom našej „Slovanskej Svetovej Organizácie Národov“.

Prečo?

Pretože žiadna iná „ideológia“, ani iná „Organizácia“, nedokáže dnes skutočne reálne riešiť ochranu koloniálne okrádaných národov a štátov „Zločincami tohto Sveta“.

Pretože tiež asi žiadna iná možnosť ako zachrániť ľudstvo pred sebazničením v atómových vojnách nie je. Teda asi neexistuje v súčasnosti iná cesta a program - ako sa zachrániť. Len zmena myslenia ľudstva a teda z nej plynúca i „zmena“ jeho „osudu “, je záchrana. Nič iné nie je reálne. Len „myslenie je život.“.... A len „duchovná“ zmena myslenia zaistí pokračovanie života na Zemi. Teda asi len „Slovanská Svetová Organizácia Národov“....

Duchovné centrum zničenia otrokárskej Rímskej ríše „ZLA“ bolo na Slovensku. Rímsku ríšu zničili kniežatstvá Slovenov z oblasti Podunajska a Karpatska. Ostrogóti, Vizigóti, Vandali, Huni, Markomani, Kvádi, Frankovia... to všetko boli kniežatstvá Slovienov! A teraz sa Slovensko opäť stane duchovným centrom zničenia Západnej zločineckej civilizácie, ktorej OSN je vývesný mocenský ideologický štít.... My Slováci – Sloveni - sme dejinne „duchovne“ zodpovední za pokračovanie života ľudstva na Zemi.... A tak aj urobíme.

Prvotne je potrebné, aby štáty, ktoré sa rozhodli prihlásiť za člena (alebo „pozorovateľa“) SSON, kontaktovali naše SSON cez niektorú našu Slovenskú ambasádu. V prípade, že dané Slovenské veľvyslanectvo nebude reagovať na Vašu „Prihlášku“ za člena SSON (alebo „pozorovateľa“) do 30 dní, tak zašlite prihlášku priamo na SSON, na mail ................ a poštou (kuriérom) na adresu .......... V tom prípade bude tento štát do 30 dní priamo registrovaný a sa stanete členom SSON, o čom daný štát dostane spätné písomné potvrdenie. Následne po vybavení dôležitých formálnych vecí, sa zaháji koncepčná spolupráca s daným štátom.

Prajeme všetkým mier a schopnosti myslenia.

Poznámka :
Charta SSON a všetky texty na našej veb stránke týkajúce sa SSON, budú neskôr preložené do ruštiny. Charta SSON bude postupne systémovo zasielaná najskôr na všetky zahraničné veľvyslanectvá na Slovensku a potom na všetky vlády štátov na Zemi len v ruskom jazyku a v slovenskom jazyku.